top of page
Search
  • Writer's picturedanko48

Značaj odnosa vaspitača i dece

Updated: Jul 2, 2018

Pored afektivne vezanosti za roditelje, odnos koji uspostavljaju vaspitači sa decom se takođe može smatrati kao odnos vezanosti koji bi trebalo da ima ulogu baze sigurnosti.


Priroda odnosa vaspitača i dece

Odnosi koje dete uspostavlja sa osobama iz svoje okoline su osnova za detetov razvoj i učenje. Kroz celokupan sadržaj odnosa dete doživljava, konstruiše, tumači i istražuje okolinu, ali i sopstvene misli, osećanja i iskustva. Bez odnosa izostao bi razvoj deteta.Afektivna vezanost je pojam koji se odnosi i definiše kao sistem ponašanja deteta, usmeren na uspostavljanje bliskog kontakta sa osobama za koje je vezano, u cilju dobijanja sigurnosti i zaštite.


Pored afektivne vezanosti za roditelje, odnos koji uspostavljaju vaspitači sa decom se takođe može smatrati kao odnos vezanosti koji bi trebalo da ima ulogu baze sigurnosti,jer u skladu sa rastom deteta proširuje se i krug odraslih sa kojima dete dolazi u kontakt, a sledstveno se proširuje i krug osoba za koje dete može biti vezano. Kroz sigurne afektivne veze deca razvijaju samopoštovanje, samostalnost, autonomiju, empatiju, sposobnost prevazilaženja prepreka i frustracionu toleranciju.

Jedan od značajnih izvora razlika u kvalitetu, u uspostavljanju i održavanju odnosa, nalazi se u prethodnom iskustvu. Osoba koja je bila prihvatana od strane osoba koje su značajne u njenom referentnom sistemu će sa poverenjem ulaziti i ostvarivati kvalitetne i reciprocitetne odnose.

Istraživanja pokazuju da je pozitivan, ohrabrujući,podržavajući odnos vaspitača prema deci značajan prediktor kvaliteta vršnjačkih odnosa kao i usvajanja novih znanja i veština u kolektivu.


Cilj odnosa dece i odraslih u vrtiću

Cilj odnosa vaspitača i deteta bi trebalo da bude doživljaj deteta da je vaspitač baza sigurnosti za istraživanje i razvoj. Odgovornost za kvalitet odnosa je svakako u rukama odraslog.


Vaspitač bi trebalo da uspostavlja i razvija odnos koji detetu pruža sigurnost koja se gradi na:

- prihvatanju, razumevanju i usmeravanju pozitivnih (zadovoljstvo, ljubav) i negativnih emocija (strah, ljubomora, bes);

- responzivnosti vaspitača za dečje potrebe;


- uvažavanju interesovanja deteta;
- poznatom i predvidivom socijalnom i fizičkom kontekstu;


- uključenosti deteta u donošenje odluka. Implikacije za rad vaspitača u cilju unapređivanja kvaliteta odnosa vaspitača i dece su:

- podizanje i razvijanje svesti vaspitača o značaju pozitivne socioemocionalne interakcije sa decom;

- osvešćivanje odraslih da je učenje po modelu dominantan način usvajanja, a shodno tome i da vaspitači sopstvenim ponašanjem modeluju načine formiranja odnosa;

- razumevanje sopstvenih postupaka i implicitnih pedagoških stavova, kao i uticaja koji ostavljaju na decu;

- unapređivanje znanja o značaju održavanja ravnoteže između pružanja podrške detetu u poznatoj sredini i uvođenja novih i dovoljno stimulišućih izazova koji vuku razvoj.


Građenje odnosa u adaptaciji

Adaptacije deteta na novu socijalnu i fizičku sredinu su situacije u kojima se formira temelj odnosa vaspitača i deteta. Deca se upoznaju sa novim okruženjem, novim rasporedom aktivnosti, vršnjacima i novim odraslim osobama koji pored roditelja, dete vode kroz osetljivi period adaptacije. Vaspitač je spona koja detetu pruža oslonac, priliku da izrazi strahove, potrebe i individualizovanu pažnju. Prilikom uspostavljanja odnosa upoznavanje je ključna karakteristika procesa, tokom kojeg vaspitač sagledava karakteristike deteta i u skladu sa njima formira ideju o daljim koracima.


U skladu sa holističkom filozofijom

Odnosi čine kontekst odrastanja deteta, i predstavljaju dinamičku konstelaciju uticaja odraslih i povratnog odgovora vaspitanika. Detetu je potreban kontekst koji pruža mogućnost da razume sopstvene potrebe, emocije i postupke, puteve slobodnog i samostalnog istraživanja, modalitete komunikacije, obrasce sintetizovanja iskustva u smislenu celinu. Odrasli čine stub i oslonac dečjeg razvoja.


tekst časopis VRTIĆ

Udruženje privatnih Ustanova

PU BABY PALACE ANDJELA,Bregalnička 9

member/član

1,204 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page