top of page

Sa posebnim zadovoljstvom ističemo naše Psihološko-pedagoško savetovalište, koje ima za cilj da poslove psihologa i pedagoga u radu sa decom  proširi i van vrtića.

 

Ideja je da se segment rada pedagoga i psihologa usmeri ka porodici za sva pitanja koja nisu direktno u korelaciji sa dnevnim životom u vrtiću.

 

Stručni tim našeg vrtića učestvuje u svim segmentima vaspitno

obrazovnog rada. Bavi se planiranjem i programiranjem rada vrtića,

kao i evaluacijom (procenom) različitih programa rada. Učestvuje

u stručnom usavršavanju vaspitača i medicinskih sestara. Članovi tima prate i pružaju podršku porodici u razvijanju roditeljskih kompetencija, pomoć u pravilnom vaspitanju Vaše dece i unutarporodičnoj dinamici.

 

Primarni cilj Nam je da bolje razumete razvojne faze kroz koje prolazi dete i da u skladu sa tim prilagodite svoja očekivanja, vaspitne metode i način komunikacije sa detetom.

 

Savetovalište ima za zadatak da podstakne psihički rast i razvoj deteta i pomogne u obezbeđivanju pogodnog tla za razvijanje njegovih prirodnih potencijala.

 

Ovakvi oblici saradnje su od obostrane koristi. Naš stručni tim će od

Roditelja dobiti detaljne podatke o detetu: o njegovim osobinama, navikama, temperamentu, zdravstvenom stanju, a Roditelj od Nas saznaje kako im se dete snašlo, kako napreduje u svim oblastima rasta i razvoja i u čemu mu je potrebna pomoć. Od suštinske

važnosti, a u cilju optimalnog razvoja deteta je postojanje visokog stepena saglasnosti u merama koje se preduzimaju, tako da i naš stručni tim svaku promenu kod deteta pomno prati i inicira susrete sa roditeljima. U zavisnosti od prirode pitanja, problema....  u stručni tim se uključuje i defektolog-logoped.

bottom of page